Kunut Duasının Sözleri, Türkçe Meali ve Faziletleri

Kunut Duası ve namazda okunan tüm dualar ile sureler hakkında önemli bilgiler

Namaz en önemli ibadetlerden biridir ve sonsuz hikmetleri bulunmaktadır. Gün içinde 5 defa kılınan namaz müminin bütün hayatını kuşatarak onun salih bir kul olmasına vesile olur. Namazda okunan her bir dua ise mümini Yüce Rabbine biraz daha yaklaştırmakta ve onun kulluk görevini yerine getirmesini sağlamaktadır.

Namazda bir kısmı Kur’an ayetleri olan bir kısmı ise bizzat Hazreti Muhammed’in sahabelere öğrettiği pek çok niyaz bulunmaktadır. Bu niyazların en önemlilerinden biri de Kunut dualarıdır.

Bu yazımızda Kunut dualarının sözlerini ve Türkçe meallerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bu duanın anlam ve önemi hakkında da detaylı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise Kunut duaları dışında namaz sırasında okunan dualar ile surelerin sözlerine yer vereceğiz.

Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek konu ile ilgili detaylara geçiyoruz. İşte Kunut duaları hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar:

Kunut ne demektir? Duayı niçin bu isim verilmiştir?

Kunut ifadesi “ibadet etmek” anlamına gelir. Bu kelimenin “sessizlik” ve “kıyam” gibi anlamları da vardır. Namaz ibadeti huşu içinde yerine getirilen bir dini görev olduğu için namaz sırasında okunan bu duaya Kunut Duası adı verilmiştir.

Kunut duası vitir namazının son rekatında okunur

Yatsı namazından sonra okunan vitir namazının son rekatında Kunut duaları okunmaktadır. Ancak bir bölgede büyük bir musibet yaşanırsa diğer vakit namazlarında da Kunut duası okunabilir. Bazı mezheplerde ise büyük afetlerden sonra sadece sabah namazında Kunut duası okunur diğer vakit namazlarda okunmaz.

Kunut duasının musibetlerin defedilmesinde ve müminlerin kaza belalara karşı korunmasında etkili olduğu ifade edilmiştir. Bu itibarla Kunut duasını vitir namazlarında devamlı okumak ve kötü hadiseler meydana geldiğinde namazlarda bu duayı okuyarak yüce Allah’tan yardım talep etmek büyük önem arz etmektedir.

Namazda Kunut duasını okumazsan namazım kabul olur mu?

Namaz sırasında Kunut duası okumak namazın farzlarından biri değildir. Yani kişi Kunut duası okumadan da namaz kılabilir. Ancak Hz Muhammed döneminden beri okunan bu dua ile namaz kılmak elbette ki çok daha hayırlıdır.

Kunut Duaları Ayet midir, Hadis midir?

Kunut duaları Hz Muhammed tarafından okunup müminlere öğretilen dualardır. Hadisi şerif kabul edilmektedir. Neredeyse bütün kadim duvar kitaplarında geçmekte ve büyük alimler tarafından okunması tavsiye edilmektedir.

İki Farklı Kunut Duası Vardır

Kunut duaları olarak geçer iki farklı dua bulunmaktadır. Bu dualardan hangisi okunursa okunsun maksat ve mahiyet olarak bir farklılık görülmez. Her iki Kunut duası da sahih hadislere dayandığı için Müslümanlar dualardan birisini diğerine tercih etmemişler ve iki duayı da kastedecek biçimde “Kunut duaları” tabirini kullanmışlardır.

Kunut dualarının sözleri ve Türkçe mealleri şöyledir:

Uzun Kunut Duasının Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Uzun Kunut Duasının Türkçe Karşılığı

“Allah’ım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.”

Kısa Kunut Duasının Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kısa Kunut Duasının Türkçe Karşılığı

“Allah’ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duasını Bilmeyenler Bu Duanın Yerine Başka Duaları Okuyabilir mi?

Büyük alimler Kunut duasını ezberlemek de zorluk çeken kişilerin bakara suresinin 201. ayetini de okuyabileceklerini belirtmektedir.

Bu ayeti kerimenin sözleri ve Türkçe meali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr”

“Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, Ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!”

Bazı alimler ise bu duayı da okuyamayacak kişilere 3 defa “Allâhümmağfirlî” demeleri veya 3 defa “Ya Rabbi” diyerek niyaz etmelerini tavsiye etmektedir.

Kunut Duaları Dışında Namazda Okunan Diğer Dualar

Kunut duaları dışında namaz kılındığında yaygın olarak okunan en önemli dualar ile Türkçe mealleri şöyle verilebilir:

Rabbena Atina duası

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena Atina duasının Türkçe karşılığı

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru, bize rahmetinle muamele eyle.” (Bakara suresi, 201. ayet)

Rabbenağfirli duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevmeyekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli duasının Türkçe karşılığı

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla. (İbrahim suresi, 41. ayet)

Allahümme Salli duası

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Salli duasının Türkçe karşılığı

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle ve şerefini yücelt. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme Barik duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik duasının Türkçe karşılığı

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Ettehiyyatü duası

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh

Ettehiyyatü duasının Türkçe karşılığı

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’adır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.

Sübhaneke duası

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük. (* cenaze namazlarında eklenir.)

Sübhaneke duasının Türkçe karşılığı

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Namazda En Yaygın Okunan Sureler ile Türkçe Karşılıkları

Namaz sırasında en sık okunan bazı sureler ile Türkçe karşılıkları şöyledir:

Fatiha suresi

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin

Er rahmanir rahıym

Maliki yevmid din

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

İhdinas sıratal müstekıym

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahim’dir O. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fâtiha, 1-7)

İhlas suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallahü ehad.

Allahüs samed.

Lem yelid ve lem yuled.

Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlas, 1-4)

Felak suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak.

Minşerri ma halak.

Ve min şerri ğasikın iza vekab.

Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad.

Ve min şerri hasidin iza hased.

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felâk, 1-5)

Nas suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbinnas.

Melikinnas.

İlahinnas.

Min şerrilvesvasil hannas.

Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas.

Minel cinnetivennas.

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” (Nas, 1-6)

Fil suresi

Bismillahirrahmanirrahim

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

E lem yec’al keydehüm fı tadlıl

Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

Termıhim bi hıcaratin min siccıl

Fecealehüm keasfin me’kul

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi. (Fil, 1-5)

Kevser suresi

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a’taynakel kevser

Fe salli li rabbike venhar

İnne şanieke hüvel’ebter

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. (Kevser, 1-3)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dilerseniz Sofra Duası ve Kıtmir Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir