kötülüklerden korunma duası
Dilek Duaları Hacet Duaları

Kötülüklerden Korunma Duası Sayesinde Güvende Olacaksınız İnşallah

Kötülüklerden korunma duası hükmünde pek çok farklı niyaz bulunmaktadır

İnsanların ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olan büyük hadiselere “kötülük” veya “bela” denir. Bela olarak kabul edilen çok farklı durumlar vardır. 

Büyük alimler herhangi bir bela ile karşılaşan müminlerin öncelikle sabrederek yüce Allah’a sığınmaları gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca müminlerin beladan kurtulmak için elinden gelen gayreti göstermesi ve dualar okuyarak yardım dilemesi de tavsiye edilmektedir.

İslam tarihinde kötülüklerden korunma duası olarak yaygın biçimde okunan 8 farklı niyaz bulunmaktadır. Bu niyazların tamamı da Kuran ayetlerine ve esmalara dayanan sahih dualardır.

Bu yazımızda farklı konularda okunan şu 8 kötülüklerden korunma duasının sözlerine yer verilmiştir:

  1. Kötü niyetli kişileri def etmek için okunan kötülüklerden korunma duası
  2. Hastalıklardan korunmak için okunan dua
  3. Doğal afetlerden sağ salim kurtulmak için okunan dua
  4. Nazar ve büyüden kurtulmak için okunan kötülüklerden korunma duası
  5. Aile içinde çıkan sorunları gideren kötülüklerden korunma duası
  6. Maddi sıkıntıların aşılmasını sağlayan dua
  7. Ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için okunan dua
  8. Esmalarla okunan kısa kötülüklerden korunma duası

Bu duaları okuyarak zor durumdan kurtulmayı dileyen müminler “dua etme adabı” ile ilgili büyük alimlerin tavsiyelerine de uymalıdır. Unutulmamalıdır ki duaların kabul görmesinde usulüne göre duaları okumak da en az dua sözleri kadar önemlidir.

Kötü niyetli kişileri def etmek için okunan kötülüklerden korunma duası

Bazen müminlere kötü niyetli bir kişi veya bir grup insan musallat olmaktadır. Bu şahıslar müminlere çeşitli sıkıntılar yaşatmaktadır. Bu durumda olan müminlerin aşağıdaki duanın sözlerini peş peşe 3 defa okuması halinde inşallah kurtulacakları ifade edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a innellahe bi ma ya’melune mühıyt. (amin)

Bu dua bazı kaynaklarda uzaklaştırma duası ismi ile de geçmektedir. Zira bu dua sayesinde “açıkça düşmanlık besleyen kişiler” de niyetini gizleyerek müminlere yaklaşan “sinsi kişiler” de uzaklaştırılabilmektedir.

Hastalıklardan korunmak için okunan dua

Hasta olan şahıslar tarafından bizzat okunabileceği gibi onların yakınları tarafından da okunabilir. Bu duayı okuyarak şifa bulduğunu beyan eden çok sayıda mümin bulunmaktadır. Duanın okunuşu sözlü olarak yapılmalıdır. Dua sözlerinin bir levhaya yazılması veya hastanın başucuna asılması doğru değildir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya eyyühen nasü kad caetküm mev’ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü’minın. (amin)

Bu duayı okuyan müminler Hazreti Muhammed’in dilinden söylenen şu iki duayı da okuyabilirler.

“Allahümme Rabben-nâsi, ezhibil-bâse, vâşfi enteş-şâfî, lâ şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ yuğâdiru sıkamâ.”

Bu dua, “Ey insanların Rabbi, hastalığı gider, Şifâ veren Sensin. Senin şifânın yanında başka şifâ yoktur. Öyle bir şifâ ver ki, sıkıntı bırakmasın.” anlamına gelir.

“Âzâbinâ lâ takılîhâ ilâ nefsî ve ağnınî anhâ bi kelimatin minke ya Hayyu ya Kayyûm.”

Bu dua, “Azabımı kendi nefsim hakkında hakkımıza çevirme ve bana, ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, kendi kelamından bir kelimeyle yeterli ol.” anlamına gelir.

Peygamber Efendimizin dilinden okunan bu duaların mucizevi tesirlerine sayısız kere şahit olunmuştur.

Doğal afetlerden sağ salim kurtulmak için okunan dua

Deprem, sel, salgın hastalık ve kıtlık gibi büyük afetler söz konusu olduğunda müminlerin bu duayı okuması halinde inşallah güven içinde olacaklardır. Korunma duası hükmünde olan bu niyazın sözleri peş peşe 7 defa okunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun (amin)

Nazar ve büyüden kurtulmak için okunan kötülüklerden korunma duası

Nazar haktır, yani gerçekliği şüphe götürmez. Aynı şekilde büyünün var olduğu da ayetlerde ve hadislerde açıkça geçmektedir. Bu iki şer güçten kurtulmak için müminlerin şu kötülüklerden korunma duası sözlerini üç defa peş peşe okuması tavsiye edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. (amin)

Nazara ya da büyüye maruz kalan insanlar bu güçlerin varlığını genellikle inkar etmektedir. Bu sebeple de dua okumayı reddederler. Büyük alimler bu hususta duanın vekâleten de okunabileceğini ifade etmektedir. Kişinin anne babası veya başka bir yakını da bu duayı okuyarak yüce Allah’tan yardım dileyebilir. Ancak dua başkası için okunduğunda niyet getirilmesi gerekir. Yani kimin için dua ediliyorsa dua sözlerinden önce onun adı açıkça ifade edilmelidir.

Peki nazar gerçekten de var mıdır? Evet, nazar varlığına şüphe edilmeyecek bir olgudur. Zira Peygamber Efendimizin konuyla ilgili şu hadisi şerifleri bize nazarın varlığını açık bir şekilde kanıtlamaktadır.

Amr İbnu Şuayb’ın babası aracılığıyla dedesi anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: ‘Nazar gerçektir. Eğer bir şeyde (bozulma, kötüleşme) olursa, nazar bundandır.'” (Tirmizi)

Aişe (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v)’i yanına aldım, sıhhatimle ilgili sıkıntımı arzettim. Resulullah (s.a.v), ‘Nazar değmiştir, Allah’a sığın.’ dedi.” (Tirmizi)

Aile içinde çıkan sorunları gideren kötülüklerden korunma duası

Aile içinde yaşanan sorunlar insanları en derinden etkileyen sıkıntılardır. Zira aile ortamı insanların sığınağıdır. Burada huzurlu yaşamak kişinin mutluluğunun temelini oluşturur. Ancak ne yazık ki bazen ciddi ailevi sıkıntılar da yaşanmakta ve müminler zor durumda kalmaktadır.

Karı kocanın arasının düzelmesi, çocukların hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri ve aile içinde sevgi hasıl olması için bu duanın her gece yatmadan önce okunması tavsiye edilmektedir.

Aile huzurunu temin eden bu duanın aile fertlerinden sadece biri tarafından okunması inşallah yeterli olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü haliku külli şey’iv ve hüve ala külli şey’iv vekıl. (amin)

Büyük alimler ailevi sorunların giderilmesi için Duha suresinin okunmasının da çok tesirli olduğunu ifade etmektedir. Bu tavsiyeye uymak ve dua sözleri bittikten sonra Duha suresini de okuyarak duayı tamamlamak inşallah daha tesirli olacaktır.

Maddi sıkıntıların aşılmasını sağlayan dua

Rızık verenlerin en hayırlısı yüce Allah’tır. O, dilediğine rızkından dilediği kadar verir. Bu itibarla müminlerin maddi durumları ne olursa olsun şükretmeleri gerekmektedir. Ancak yoksulluğun ve muhtaç duruma düşmenin de “bela” nispetinde kötü bir durum olduğunu da unutmamak gerekir.

Müminler yoksulluktan kurtulmak ve büyük bir servet sahibi olmak istiyorlarsa bu uğurda çalışıp çabalamalı ve dualar okuyarak manevi destek talep etmelidir. Büyük alimler şu duanın her sabah okunması halinde inşallah en kısa zamanda müminlerin yoksulluktan kurtularak geniş bir rızık ile nasipleneceklerini ifade etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız. (amin)

Büyük alimler bu duayı okuyarak bolluk bereket isteyen müminlere gün içinde de Allah’ın güzel isimleri olan esmaları okumalarını tavsiye etmektedir. Özellikle Ya Gani ve Ya Muğni esmalarının sıkça zikredilmesi Allah’ın izniyle helal yoldan rızık kazanmaya vesile olmaktadır.

Ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için okunan dua

Vesvese, depresyon ve anksiyete gibi her türlü ruhsal sıkıntıdan kurtulmak için okunması tavsiye edilen bir duadır. Bu dua aynı zamanda kötü alışkanlıkların pençesine düşen müminler tarafından da okunmaktadır. Zira duanın her türlü kötü alışkanlıktan kurtulma konusunda muazzam tesirli olduğu bilinmektedir.

Bazı durumlarda ise insanın nefsi insana ciddi sıkıntı çıkarabilmektedir. Çünkü insanın nefsi en kötü düşmandan bile daha şiddetli saldırmaktadır. Bu duanın her gün iki defa okunması halinde inşallah kişi nefsine hükmedebilecek ve huzurlu bir yaşam sürdürecektir.

Büyük alimler bu duanın sabah uyandıktan sonra üç defa ve gece uyumadan önce üç defa okunmasını tavsiye etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım. (amin)

Bu duayı okuyan kişilerin dua sözleri bittikten sonra ayrıca İnşirah suresini de okumaları Allah’ın izniyle çok faydalı olacaktır.

Esmalarla okunan kısa kötülüklerden korunma duası

Bela ve musibetler bazı durumlarda aniden ortaya çıkar. Bu durumda büyük alimler şu 7 esmanın dua hükmünde okunmasının inşallah hayırlara vesile olacağını beyan etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Müheymin, Ya Hayy, Ya Hafîz, Ya Vehhâb, Ya Selâm, Ya Azim, Ya Kadir (amin)

Yukarıda ifade edilen kötülüklerden korunma duaları dışında büyük alimler Kuran ayetlerinin ve Peygamber Efendimizin hadislerinin de dua hükmünde okunabileceğini belirtmektedir.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir