Korunma duası hükmünde 15 muazzam etkili dua, mutlaka bilmelisiniz!

Korunma duası müminlerin korunmasına vesile olan manevi bir zırhtır

Dua müminler için en büyük rahmet kaynağıdır. Korunma duası olarak bilinen dualar ise kişiyi her türlü kaza-beladan ve şerden koruyan niyazlardır.

Korunma duaları vesilesi ile çeşitli musibetlere karşı korunan çok sayıda mümin bulunmaktadır. Bu kişilerin anlattıkları mucizevi olaylar korunma dualarının tesirine en büyük kanıttır.

Korunma duası olarak ifade edilen farklı dualar bulunmaktadır. Bu dualar Kuran ayetlerine dayanır. Bu itibarla hepsi de sahih dualar kategorisindedir. Korunma duaları kişi tarafından bizzat okunabileceği gibi kişinin yakınları tarafından vekaleten de okunabilir.

Hangi ayetlerin hangi konuda korunma duası hükmünde okunacağı aşağıda belirtilmiştir. Sunulan 15 farklı dua inşallah müminlerin yaşamında hayırlara vesile olacaktır.

Korunma duası 1

Riskli işlerde çalışanların kaza-beladan korunmasına vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun (amin)

“Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe-51)

Korunma duası 2

Müminleri günaha bulaşmaktan koruyan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın (amin)

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn-118)

Korunma duası 3

Kişiyi yoksulluktan ve muhtaç duruma düşmekten koruyan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye’müruküm bil fahşa’* vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla* vallahü vasiun alım (amin)

Şeytan sizi fakirlikle korkutur  ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara-268)

Korunma duası 4

Uykudayken kişinin her türlü musibetten korunmasını sağlayan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (amin)

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa-132)

Korunma duası 5

Uzun yolculuklarda kişinin korunmasına vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym (amin)

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara-255)

Korunma duası 6

Büyü ve her türlü şerden korunmaya vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased (amin)

De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (Felak suresi)

Korunma duası 7

Hastalıklardan korunma duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (amin)

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuara-80)

Korunma duası 8

Ailevi meselelerde kişinin ve aile fertlerinin korunmasını sağlayan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,          Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. (Duha suresi)

Korunma duası 9

Nazardan korunmak için okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

“Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.”

Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür. (Kalem 51-52)

Korunma duası 10

Her türlü psikolojik sıkıntıdan kişinin korunmasına vesile olan dua

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.(amin)

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresi)

Korunma duası 11

Kişinin düşmanlarına karşı korunmasını sağlayan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı’mel vekıl (amin)

Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler. (Âl-i İmrân-173)

Korunma duası 12

Kişiyi nefsinin arzularından koruyan dua

Bismillahirrahmanirrahim

E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun (amin)

Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. (Yûnus-62)

Korunma duası 13

Kişiyi yanlış karar vermekten koruyan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezı halekanı fe hüve yehdın (amin)

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.” (Şuarâ-78)

Korunma duası 14

Kişiyi her türlü iftiraya karşı koruyan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü haliku külli şey’iv ve hüve ala külli şey’iv vekıl (amin)

Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir. (Zümer-62)

Korunma duası 15

Zor durumda kalanların korunmasına vesile olan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym (amin)

“Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe-129)

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.