kenzül arş duası
Aşk ve Muhabbet Duaları Bütün Dualar Büyük Dualar Dilek Duaları Faziletli Dualar Hacet Duaları İstek Duaları Mucizevi Dualar Sırlı Dualar

Kenzül Arş duası 1000 derde deva muazzam etkili

Kenzül Arş duası en etkili dilek ve hacet duasıdır. Bu duanın İslam’ın ilk dönemlerinden beri okuduğuna dair pek çok aktarım bulunmaktadır. Tüm büyük dua kaynaklarının yer verdiği bu kutsi niyaz sayısız müminin yaşamında hayırlara vesile olmuştur.

Duanın hem özel yaşamla ilgili konularda hem de maddi hayatla ilgili meselelerde çok büyük tesirlerine şahit olunmaktadır. Bu dua vesilesi ile yaşamı değişen ve önünde saadet kapıları açılan çok sayıda mümin vardır. Dua öylesine güçlü tesirlere sahiptir ki neredeyse tüm büyük alimler tarafından tavsiye edilmiştir. İslam dünyasında en yaygın okunan ve olumlu sonuçlarına en fazla şahit olunan dualardan biridir.

Bu yazımızda Kenzül Arş duasının faziletleri, okunma adabı ve sözleri hakkında önemli bilgiler vereceğiz.

Kenzül Arş duası hangi amaç ve niyetlerle okunur?

Kenzül Arş duasının şu hususlardaki dileklerin gerçekleşmesini temin etmek üzere okunduğu ifade edilmektedir:

 • Helal dairesi içinde olmak kaydı ile her türlü istek ve dileğin temini için okunur.
 • Kenzül Arş duası en tesirli şifa dualarından biridir.
 • Günahlara olan meyli ortadan kaldırır, kişinin nefsine yenilmesine engel olur ve müminin sağlam bir iman üzerine yaşamasını temin eder.
 • Düşmandan gelecek her türlü zararın defedilmesini sağlar. Bu yönüyle musibetleri defeden dua hükmündedir.
 • Her türlü korku ve vesvesenin giderilmesi için okunur.
 • Borcu olan bir kimse Kenzül Arş duasını devamlı okursa inşallah borçlarından kurtulur. Rızık kapılarını açan ve büyük bir servete nail olmaya vesile olan bir duadır.
 • Eşler arasındaki muhabbeti arttırır, çocukların hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini sağlar.
 • Kenzül Arş duası bereket duası hükmündedir. Bu duayı devamlı okuyanların kazancı artar ve inşallah hiçbir zaman geçim sıkıntısı yaşamazlar.

Kenzül Arş duasının burada sayılan hususlar dışında her türlü meselede okunabilecek çok güçlü bir dilek ve hacet duası olduğunu ifade etmekte fayda vardır.

kenzül arş duası

Kenzül Arş duasının muazzam tesirleri hangi özelliğinden ileri gelmektedir?

Kenzül Arş duası çeşitli ayet ve hadislerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu yönüyle kutsi bir duadır. Hem lafız yönüyle hem de anlam yönüyle mucizevi özelliklere sahiptir. Duayı asıl tesirli kılan da atıfta bulunduğu şu büyük güçlerdir:

 • Kenzül Arş duasında 4 hak kitabın ismi geçmektedir.
 • 4 büyük meleğin özelliklerine değinilmiştir. Bu meleklerin sahip olduğu özellikler kişinin yaşamındaki değişimlere işaret etmektedir. 
 • Kuran’da ismi geçen peygamberlere nida edilmiştir.
 • Son peygamber olan Hz Muhammed rehber tayin edilmiştir. Peygamber efendimizin adının yüzü suyu hürmetine inşaallah dilekler gerçekleşmektedir.
 • Yüce Allah’ın güzel isimleri olan Esmaül Hüsna ile yakarışta bulunulmuştur.

İşte bu muazzam içerikten dolayı Kenzül Arş duası en tesirli dualardan biri olarak öne çıkmıştır. Duanın mana gücünü tam olarak keşfetmek isteyen okurlarımızın duanın Türkçe mealini dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.

Kenzül Arş duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike lehlehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü seyin kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li nimetih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih…

Eselükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe radedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve nimel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. (Amin)

Kenzül Arş duasının Türkçe meali

“Melik, Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur.

 Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür.

O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine

ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.

Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!”

kenzül arş duası

Kenzül Arş duasının okunma adabı üzerine 5 önemli uyarı

Kenzül Arş duası ayetlere ve hadislere dayanan bir dua olduğu için mutlaka abdest alınarak okunmalıdır. Duanın abdest alınmadan da okunabileceği belirtilmektedir. Ancak abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Dolayısıyla abdestli biçimde el açmak daha makbul kabul edilmektedir.

Dua öncesinde hacet namazı kılmak zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir. Hacet namazı kılınarak niyaz edilen duaların daha güçlü icabeti vardır. 

Kenzül Arş duasını dilek duası hükmünde okuyan kişilerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri inşallah rahmet kapılarının açılmasına vesile olup duaya olan icabeti artıracaktır. Verilecek sadakanın miktarı önemli değildir. Önemli olan ihtiyaç sahibi bir kişinin sevindirilmesidir. Unutulmamalıdır ki muhtaç olan bir kişiyi sevindiren müminleri İnşallah yüce Allah da sevindirecektir. 

Kenzül Arş duası nispeten uzun bir duadır ve ezberlenmesi zordur. Bu itibarla büyük alimler duanın yazılı bir metinden de okunabileceğini ifade etmişlerdir.

Kenzül Arş duasının en makbul kabul edildiği zamanlar sabah namazı sonraları ile yatsı namazı sonralarıdır.

Son söz

Kenzül Arş duası muazzam tesirli bir dua olmasına rağmen bu niyaza büyü gözüyle bakmamak gerekir.

Duaları kabul edecek tek güç yüce Allah’tır. Bunu bilerek hareket etmek ve tam bir teslimiyetle, içten duygularla dua etmek gerekir. Mümin bütün kalbiyle Allah’a dua etmeli ancak takdir yetkisinin Rahman ve Rahim olan Allah’ta olduğunu da hatırından çıkarmamalıdır.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Şifa duası 7 esmanın 70 kere okunması ile

Sevgi Duası Hayatımı Değiştirdi, Okumayan Pişman Olur!

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir