Ev Almak İçin Dua Usulüne Uygun Okunduğunda Hayırlara Vesiledir, İnşallah!

Ev almak için okunacak en tesirli dualar

Ev sahibi olmak ve çoluk çocuğuyla minnetsiz bir şekilde yaşamak her müminin en büyük arzularından biridir. İnşallah ihtiyacı olan tüm müminlere yüce Allah istedikleri eve sahip olmayı nasip edecektir.

Bu yazımızda ev almak için okunan duanın sözleri ve adabı hakkında bilgiler vereceğiz.

İnşallah okuyacağınız dua matlubunuza  (ev sahibi olmanıza) vesile olacaktır.

Ev almak için okunan dua hakkında 5 önemli not

Ev almak için okunan dua dilek-hacet duası hükmündedir. Dolayısıyla duanın abdestli okunması daha isabetli olacaktır.

Bu kutsi dua öncesinde kişi arzu ederse 4 rekat nafile namazı kılabilir. Ancak dua öncesinde namaz kılmanın zorunlu olmadığını fakat duaya olan icabeti arttırdığını bilmek gerekir.

Ev almak için dua gibi önemli dilek duaları niyaz edildiğinde başka şahıslara dua edildiğine dair bilgi verilmemesi daha doğru olacaktır.

Dua eden müminin küçük de olsa bir miktar sadaka vermesi dilek dualarının kabulü açısından son derece faydalı olmaktadır.

Ev almak için duanın en makbul kabul edildiği zamanlar şunlardır: sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitler, yatsı namazı sonrası, cuma gününün tüm vakitleri, perşembe geceleri ve bayram sabahları… Ancak İslam’da günün her vakti dua edilebileceğini de hatırlamakta fayda vardır.

Buradaki beş hususa dikkat eden müminler duaları kabul edecek olan tek merciin yüce Allah olduğunu bilerek hareket etmelidir. Ayrıca samimi duygularla yapılan duaların daha kolay kabul gördüğü de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ev almak için duanın sözleri

Ev almak için dua diğer dilek dualarına göre oldukça uzun bir metne sahiptir. Bu nedenle alimler dua sözlerinin yazılı bir kaynaktan okunmasına icazet (izin) vermişlerdir.

Ev almak için dua birkaç kutsi niyazın bir arada okunması ile terennüm edilir. Yani dua aslında birkaç duanın peş peşe okunmasıdır. Bu tarz dualar sözlerin silsile şeklinde okunmasından oluştuğu için son derece tesirlidir.

Buna göre sahih kaynaklarda geçen ev almak için duanın tam ve orijinal hali şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Hasbünallahü ve nimel vekil”

“Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr. İnneke ala külli şey’in kadir. Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”

“La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru ve ileyhil masiru ve hüve ala küllü seyin kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li nimetih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Eselükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe radedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.”

“Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni es elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.” (amin)

Büyük alimler, ev almak için duayı günde bir defa olmak kaydıyla istek hasıl oluncaya kadar okumak gerektiğini beyan etmişlerdir. Zira duaların kabulü açısından duaların içtenlikle okunması kadar devamlı okunması da büyük önem arz etmektedir.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Yorum yapın