Denenmiş Sevdiğinle Evlenme Duası Sözleri

Denenmiş sevdiğinle evlenme duası okumadan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Dua Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayandığı için bu dua okumadan önce mutlaka abdest alınmalıdır.

Duayı huşu içinde okumak için kimsenin rahatsız etmeyeceği sakin bir ortam tercih edilmelidir.

Özel hayatla ilgili tüm dualarda olduğu gibi denenmiş sevdiğinle evlenme duası uygulamasında da ketum davranmak yani başka şahıslara bilgi vermemek daha doğrudur. Zira İslam ahlakı şahsi meselelerle ilgili uluorta konuşulmasını hoş görmez.

Dua edilen günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesi duanın kabulü açısından büyük önem taşımaktadır.

Denenmiş sevdiğinle evlenme duası genel bir evlenme duası mıdır yoksa belli bir kişiye yönelik de okunabilir mi?

  • Müminin evlenmek istediği belli bir şahıs varsa ona kavuşmayı dilemek maksadıyla bu duayı okumasında bir mahzur yoktur. Ancak kişinin aklında belli bir aday söz konusu değilse bu dua “herhangi bir hayırlı kısmete kavuşma” dileği ile de okunabilir.

Denenmiş sevdiğinle evlenme duası sadece helal dairesi içinde yani nikah düşecek kişilere yönelik okunabilir. Bu kutsi duayı günaha bulaştıracak maksatlar için okumak doğru değildir ve bu tarzdaki her uygulama müminlere haram kılınmıştır.

Denenmiş sevdiğinle evlenme duası

Duanın makbul kabul edildiği zamanlar

Denenmiş sevdiğinle evlenme duası 7 gün boyunca her gün 1 defa olmak üzere okunur.

Duanın makbul kabul edildiği zaman dilimi yatsı namazı sonralarıdır. Tabii günün diğer vakitlerinde de duanın okunabileceğini ifade etmek gerekir. Önemli olan husus kişinin kendisini rahat hissedebileceği ve içten duygularla niyazda bulunabileceği bir vakit belirlenmesidir.

Ancak kadim dua kitaplarının büyük bir kısmında duanın makbul zamanı olarak yatsı namazı sonrasına işaret edildiğini de ifade etmekte fayda vardır.

Duaya cuma gecesi başlayıp perşembe gecesi bitirmek ise inşallah daha hayırlı olacaktır.

evlenmek için dua

Denenmiş sevdiğinle evlenme duasının sözleri

Dua 7 esma ve 7 ayet ile okunmaktadır. Her esmanın okunduğu ayet farklıdır. Önce esmanın başına “ya” nidası getirilerek yüce Allah’a hitap edilir ve ardından ilgili ayet okunur.

Duanın teşkili şöyledir:

  • Besmele-i şerif
  • El-Bâkî esması + Nahl suresi 72. ayet
  • En-Nâfi esması + Bakara 117. ayet
  • En-Nûr esması + Rum 21. ayet
  • El-Câmî esması + Furkan 74. ayet
  • El-Vedûd esması + Rad 9. ayet
  • El-Lâtîf esması + Al-i İmran 38. ayet
  • El-Mücîb esması + Meryem 96. ayet

Buna göre duanın okunması gereken tam ve orijinal hali sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Bâkî,

Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batıli yü’minune ve bi nı’metillahi hüm yekfurun

Ya Nâfi,

Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

Ya Nûr,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

Ya Câmî,

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

Ya Vedûd,

Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

Ya Lâtîf,

Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa’

Ya Mücîb,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda (amin)

Denenmiş sevdiğinle evlenme duası nispeten uzun bir duadır ve ezberlenmesi zordur. Bu itibarla dua sözlerinin yazılı bir metin üzerinden okunabileceği de büyük alimler tarafından ifade edilmiştir.

 

Yorum yapın