3 Soruda Vakıa Suresi Duasının Sözleri, Okunma Adabı ve Faziletleri

Vakıa Suresi Duası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Önemli Hususlar

Vakıa suresi, dilek ve hacet duası hükmünde yaygın olarak okunan Kuran-ı Kerim’in 56. suresidir. 96 ayetten oluşan ve nispeten uzun olan bu sure büyük alimler tarafından da dua olarak okunmuştur.

  • Vakıa suresini okuyarak murat edilen dilek ve hacetlerine kavuştuğunu ifade eden sayısız mümin bulunmaktadır.

Bu yazımızda 3 soruda Vakıa suresi duasının faziletleri, okuma adabı ve duanın sözleri hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Ayrıca surenin Türkçe mealini aktardıktan sonra okurlarımızın yaşamında hayırlara vesile olacağına inandığımız önemli bir tavsiyeye yer vereceğiz.

İşte Vakıa suresi duası hakkında bilinmesi gereken tüm önemli hususlar

Vakıa suresi duasının faziletleri nelerdir?

  • Aile bireyleri arasında yaşanan tartışmaların son durmasını sağlar. Aile huzurunun temin edilmesine vesile olur.
  • Zor durumdan kurtulma duası hükmünde okunur. Bu duayı okuyan kişiler her türlü sıkıntıdan kurtularak rahat bir yaşama kavuşur.
  • Rızık ve bereket duası hükmünde okunur. Bu sureyi devamlı okuyan kişilerin yaşamlarında hiçbir şekilde fakirlik ile karşılaşmayacakları belirtilmektedir.
  • Zararlı alışkanlıkları olan kişilerin bu alışkanlıklardan kurtulmasına vesile olur.
  • Müminlerin düşmanlarından gelebilecek her türlü zarardan muhafaza edilmelerini sağlar.
  • Hem bedensel hastalıklarda hem de psikolojik sorunların çözümünde olumlu tesirleri vardır.

Vakıa suresi duası helal olmak şartıyla her türlü isteğin gerçekleşmesi amacıyla okunabilir.

Vakıa suresi duasının okunma adabı hakkında müminlerin dikkat etmeleri gereken önemli hususlar nelerdir?

  • Dua öncesinde abdest alınması tavsiye edilmektedir. Zira hayırlı olan her şeye abdest alarak başlamak en isabetli davranış tarzı olacaktır.
  • Bu uzun surenin tamamını ezbere okumak oldukça zordur. Büyük alimler bu hususta yazılı bir metin üzerinden de duanın okunabileceğini ifade etmiştir.

Duaya olan icabeti artırmak için duayı sabırla okumaya devam etmek ve samimi duygularla niyaz etmek de büyük önem taşımaktadır.

Vakıa suresi duasının sözleri nelerdir?

Bismillahirrahmanirrahim

İza veka’atilvaki’atu.

Leyse livak’atiha kazibetun.

Hafıdatun rafi’tun.

İza ruccetil’ardu reccen.

Ve bussetilcibalu bessen.

Ve fekanet hebaen munbessen.

Ve kuntum ezvacen selaseten.

Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.

Vessabikunessabikune.

Ulaikelmukarrabune.

Fiy cennatin na’ıymi.

Sulletun minel’evveliyne.

Ve kaliylun minel’ahıriyne.

Ala sururin medunetun.

Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.

Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.

Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

Ve hurun ‘ıynun.

Keemsalillu’luilmeknuni.

Cezaen bima kanu ya’melune.

La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.

İlla kıylen selamen selamen.

Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

Fiy sidrin mahdudin.

Ve talhın mendudin.

Ve zıllin memdudin.

Ve main meskubin.

Ve fakihetin kesiyretin.

La maktu’atin ve la memnu’atin.

Ve furuşin merfu’atin.

İnna enşe’nahunne inşaen.

Fece’alnahunne ebkaren.

Uruben etraben.

Liashabilyemiyni.

Sulletun minel’evveliyne.

Ve sulletun minelahiriyne.

Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

Fiy semumin ve hamiymin.

Ve zıllin min yahmumin.

La baridin ve la keriymin.

İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.

Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.

Eve abaunel’evvelune.

Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.

Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

Leakilune min şecerin min zakkumin.

Femaliune minhelbutune.

Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.

Feşaribune şurbelhiymi.

Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

Efereeytum ma tumnune.

Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.

Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.

Efereeytum ma tahrusune.

Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.

Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

İnna lemuğremune.

Bel nahnu mahrumune.

Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.

Efereeytumunnarelletiy turune.

Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.

Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.

Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.

Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

İnnehu lekur’anun keriymun.

Fiy kitamin meknunin.

Lya yemessuhu illelmutahherune.

Tenziylun min rabbil’alemiyne.

Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.

Felevla iza beleğatilhulkume.

Ve entum hıyneizin tenzurune.

Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

Terci’uneha in kuntum sadikıyne.

Feemma in kane minelmukarrebiyne.

Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.

Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

Feselamun leke min ashabilyemiyni.

Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

Fenuzulun min hamiymin.

Ve tasliyetu cahıymin.

İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

Fesebbih bismi rabbikel’azıymi. (amin)

Vakıa Suresinin (Duasının) Türkçe Meali

Bismillahirrahmanirrahim

Olacak vak’a olduğu zaman

Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.

O, alçaltıcıdır, yükselticidir.

Yer şiddetle sarsıldığı

Dağlar serpildikçe serpildiği

Dağılıp toz duman haline geldiği

Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

İşte o yaklaştırılanlar,

Nimet cennetlerindedirler.

Çoğu önceki ümmetlerden,

Birazı da sonrakilerden.

(Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar.

Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar.

Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

Ondan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir.

Beğendikleri meyvalar,

Canlarının çektiği kuş etleri,

İri gözlü hûriler,

Saklı inciler gibi,

Yaptıklarına karşılık olarak verilir.

Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

Duydukları söz, yalnız “selam”, “selam” dır.

Sağın adamları, nedir o sağın adamları!

Dalbastı kirazlar,

Meyva dizili muzlar,

Uzamış gölgeler,

Fışkıran sular.

Pek çok meyva arasında,

Tükenmeyen ve yasaklanmayan

Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.

Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).

Onları bâkireler yaptık.

Hep yaşıt sevgililer,

Sağın adamları içindir.

Birçoğu öncekilerdendir.

Birçoğu da sonrakilerdendir.

Solun adamları, nedir o solcular!

İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,

Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

Ki ne serindir, ne de faydalı.

Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.

Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

Ve diyorlardı ki: “Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?”

“Önceki atalarımızda mı?”

De ki: “Öncekiler ve sonrakiler”

“Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”

Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!

Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız.

Üstüne de kaynar su içeceksiniz.

Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.

İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur

Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?

Attığınız meniyi gördünüz mü?

Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Ektiğinizi gördünüz mü?

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.

“Doğrusu borç altına girdik.”

“Doğrusu, biz yoksul bırakıldık” (derdiniz).

İçtiğiniz suya baktınız mı?

Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

Yaktığınız ateşi gördünüz mü?

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.

Bilirseniz bu büyük bir yemindir.

O, elbette şerefli bir Kur’ân’dır.

Korunmuş bir kitaptadır.

Ona temizlenenlerden başkası el süremez.

(O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

Can boğaza dayandığı zaman

Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.

Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

Eğer cezalandırılmayacak iseniz,

Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.

Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,

Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

Eğer O, sağın adamlarından ise,

“(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!”

Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

Ve cehenneme atılma vardır.

Kesin gerçek budur işte.

Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et. (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Dilerseniz Sofra Duası ve Yasin Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir